Privātuma politika

Pirms savu datu nodošanas interneta veikala www.puikualfabets.lv īpašnieka SIA “LIV design” rīcībā, aicinām iepazīties ar mūsu Privātuma politiku. Šajā Privātuma politikā ar vārdu “mēs” attiecīgā locījumā tiek apzīmēts SIA “LIV design”.

Šī Privātuma politika nosaka kā interneta veikala www.puikualfabets.lv īpašnieks SIA “LIV design ”, reģistrācijas nr. 43603061750, Mauriņu iela 29A – 1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, e-pasts liva@puikualfabets.lv, kā pārzinis apkopo, apstrādā un glabā jūsu personas datus saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Mēs apstrādājam jūsu datus, lai sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un izpildītu no tiem izrietošās saistības. Ievērojot minēto, jūsu personas datu iesniegšana mums ir brīvprātīga. Neiesniedzot savus datus, mēs nevarēsim sasniegt Privātuma politikā norādītos mērķus.

Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs no jums ievācam

Lai izpildītu jūsu pasūtījumu interneta veikalā www.puikualfabets.lv mēs ievācam no jums šādus personas datus:

  • vārds, uzvārds – lai identificētu jūs kā līguma dalībnieku un tieši jums izpildītu veikto pasūtījumu;
  • pasta adrese – lai piegādātu jums pasūtījumu, ja piegādes veids ir izvēlēts VAS “Latvijas Pasts”;
  • telefona numurs – lai piegādātu jums pasūtījumu, ja piegādes veids ir izvēlēts SIA “Omniva” pakomāts, un sazinātos ar jums jautājumos, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi;
  • e-pasta adrese – lai apstiprinātu jūsu pasūtījumu, lai piegādātu jums pasūtījumu, ja piegādes veids ir izvēlēts SIA “Omniva” pakomāts un sazinātos ar jums jautājumos, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi. Piesakoties komerciālu paziņojumu saņemšanai, Jūsu e-pasta adrese tiks izmantota ar mērķi nosūtīt komerciālus paziņojumus saistībā ar SIA “LIV design” pakalpojumiem un produktiem.

Ja minēto informāciju mums nesniedzat, mēs nevaram apstrādāt un izpildīt jūsu pasūtījumu.

Datu uzglabāšanas laiks

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti, visu nepieciešamo datu apstrādes laiku, lai pilnībā izpildītu mūsu saistības pret jums, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Datu drošība un nodošana

Mēs apstrādājam un aizsargājam Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Bez jūsu piekrišanas neizpaudīsim nekādu personīgi identificējamu informāciju trešajām personām, izņemot:

  • mēs varam nodot jūsu datus saviem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, piegādes nodrošināšanai (VAS “Latvijas pasts”, SIA “Omniva”), grāmatvedības ārpakalpojuma sniegšanai un tamlīdzīgi.
  • normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.

Jūsu tiesības

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, izmantot tiesības uz personas datu pārnesamību, vai arī jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, sazinieties ar mums, sūtot e-pastu uz liva@puikualfabets.lv. Ja uzskatāt, ka mūsu rīcība ar jūsu personas datiem nav atbilstoša tiesību aktu prasībām, jums ir tiesības iesniegt sūdzību LR Datu valsts inspekcijā.

SIA “LIV design” patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Jebkuri grozījumi šajā Privātuma politikā stāsies spēkā to publicēšanas dienā.